پژوهش و نقد علوم انسانی (RHC) - فرایند پذیرش مقالات