پژوهش و نقد علوم انسانی

نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر پژوهش و نقد مباحث علوم انسانی پایه گذاری شده است.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه علمی دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی در نسخه آنلاین منتشر می شود.