پژوهش و نقد علوم انسانی (RHC) - مقالات آماده انتشار