پژوهش و نقد علوم انسانی

 نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی

نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی، یک نشریه تک زبانه و با دسترسی آزاد است که در دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در موضوعات علوم انسانی و اجتماعی منتشر می شود. این نشریه به منظور ارتقاء دانش و با هدف گسترش نقد علمی برای عرضه و نقد ایده های پژوهشی در هر فصل منتشر می شود.