اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی ارتقاء دانش و گسترش نقد علمی برای عرضه و نقد ایده های پژوهشی در قالب کرسی های نظریه پردازی و ترویجی است.