راهنمای نویسندگان

  •  نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .

 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word