اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله معتمدی

روان شناسی بالینی رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

a_moatamedyyahoo.com

سردبیر

دکتر داود حسین پور

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

hoseinpouratu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

jdehghani20yahoo.com

دکترحسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

malaki_cuyahoo.com

دکتر عباسعلی رهبر

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

abb.rahbariauctb.ac.ir

دکتر رضامراد صحرایی

زبان شناسی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

sahraeiatu.ac.ir

دکتر اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

entezariatu.ac.ir

دکتر عبدالساده نیسی

آمار ،ریاضی و رایانه استاد تمام، گروه ریاضی/ریاضی مالی، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

a_neisyatu.ac.ir

دکتر حسین اصلی پور

مدیریت دولتی استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

aslipouratu.ac.ir