پژوهش و نقد علوم انسانی

مدیر مسئول


دکتر عبدالله معتمدی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

 • a_moatamedyyahoo.com

سردبیر


دکتر داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • hoseinpouratu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر عسگر علیمحمدی استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 • alimohamadiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله معتمدی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی بالینی

 • a_moatamedyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • hoseinpouratu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

 • jdehghani20yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی رهبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • abb.rahbariauctb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اردشیر انتظاری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • entezariatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهلا باقری دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

 • sbagherikhu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین اصلی پور استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • aslipouratu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد خرمائی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

روانشناسی تربیتی

 • khormaeishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا جمشیدی ها استاد دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • gjamshidiut.ir
 • h-index: 6

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی حسین زاده یزدی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

مطالعات اجتماعی اسلامی

 • ma.hoseinzadehut.ac.ir
 • h-index: 3

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سوزنچی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

مطالعات خانواده؛ علوم اجتماعی؛ فلسفه

 • souzanchiboc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی پژوهشکده دانشنامه نگاری-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، رئیس پژوهشکده

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث

 • a.moghimihajiyahoo.com